Dyna Rochmyaningsih

Dyna Rochmyaningsih is a science journalist based in Deli Serdang, Indonesia.

Dyna Rochmyaningsih

Dyna Rochmyaningsih is a journalist based in Deli Serdang, Indonesia.